0

Terms and Conditions

Deze website is eigendom van Kleine Giraf
Vestigingsadres: Zeppelinstraat 39, 2652 XB Berkel en Rodenrijs
KvK nummer: 51665484
BTW nummer: NL 8501.18.220.B.01
Bankrekeningnummer: 1187.45.425 (Rabo Bank)
IBAN nr: NL05 RABO 0118 7454 25
BIC code: RABONL2U
Email: info@kleinegiraf.nl
Telefoon: 010-218 08 37

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kleine Giraf zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kleine Giraf worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kleine Giraf ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kleine Giraf. Kleine Giraf is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kleine Giraf dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Kleine Giraf zijn vrijblijvend en Kleine Giraf behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd (de wettelijke bedenktijd). Het door u reeds betaalde bedrag (inclusief leveringskosten) zal in dat geval binnen 14 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat zowel de artikelen als de verpakking in ongeschonden staat bij Kleine Giraf worden afgeleverd. Wij adviseren u dan ook een omverpakking te gebruiken bij retournering. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. Bij spenen en bijtspeeltjes dient tevens, vanwege hygiënische redenen, de verzegeling ongeschonden te zijn. De verzendkosten voor retournering zijn voor uw eigen rekening. Het risico en de bewijslast voor de retourzending ligt bij de consument.
4.2 U bent verplicht de geleverde goederen en aantallen te controleren. Indien de aantallen niet kloppen of de geleverde artikelen niet in orde zijn kunt u dit binnen 14 dagen per e-mail aan Kleine Giraf melden onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom de geleverde artikelen niet voldoen. Kleine Giraf zal de artikelen vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Kleine Giraf zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Kleine Giraf neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:

 • Stuur een e-mail naar info@kleinegiraf.nl zodat wij uw zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.
 • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging van product en verpakking wordt vermeden. Beschadigde artikelen en/of verpakkingen worden niet geaccepteerd door Kleine Giraf.
 • Adresseer de artikelen, de retouren kunnen worden teruggezonden naar:
  • Kleine Giraf BV
  • Zeppelinstraat 39
  • 2652 XB Berkel en Rodenrijs
  • Download het retourformulier , vul deze in en voeg deze bij de zending.

4.5 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

5. Betalingen
5.1 Betalingen worden verwerkt door Multisafepay. Alle aangeboden betaalwijzen (iDeal, Credit Card of overschrijving) geschieden vooruit. Na ontvangst van de betaling door Multisafepay wordt door Kleine Giraf overgegaan tot verzending van de bestelling.

6. Levering
6.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument op de website heeft ingevoerd.
6.2 Indien de bestelling door het postbedrijf onbestelbaar is, dan wordt de bestelling terug gestuurd naar Kleine Giraf en vervalt hiermee de bestelling. Zie hiervoor de verzendinformatie.
6.3 De door Kleine Giraf opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 14 dagen door Kleine Giraf worden teruggestort.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Kleine Giraf verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

8. Garantie
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Kleine Giraf (dan wel door u ingeschakelde derden), is Kleine Giraf niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Kleine Giraf.
9.2 De administratie van Kleine Giraf geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kleine Giraf in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kleine Giraf gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kleine Giraf kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kleine Giraf in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kleine Giraf vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 Kleine Giraf is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam, Nederland.


Copyright 2024 Kleine Giraf | Webdevelopment Webparking & Artylicious